Đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hiện nay, để đăng khi nhãn hiệu tại Canada, các cá nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký tại văn phòng sở hữu trí tuệ Canada – CIPO (the Canadian Intellectual Property Office) mà không thể thông qua hệ thống Madrit do Canada không phải là thành viên của hệ thống này. […]

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Giải pháp hữu ích

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào? Danh mục tài liệu và thời hạn xử lý kéo dài bao lâu? Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu […]

Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích là cấp bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích. Danh mục tài liệu Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng […]

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích khi một trong các bên có yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại […]

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích trong trường hợp các bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi hết thời hạn của hợp đồng hoặc cần tiến hành gia hạn hiệu lực của từng đối tượng chuyển giao trong hợp đồng. Việc gia hạn […]

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng hoặc thay đổi nội dung các điều khoản nêu trong hợp đồng. Việc sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích […]

Chuyển quyền sử dụng đối với giải pháp hữu ích như thế nào?

Chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng giải pháp hữu ích thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn […]

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích như thế nào?

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp giải pháp hữu ích phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng […]

Sửa đổi Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích như thế nào?

Sửa đổi Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ; thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, […]

Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Một trong các thủ tục liên quan đến Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mà chủ sở hữu văn bằng cần nắm được là thủ tục Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích là gì? […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay