Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Giải pháp hữu ích

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào? Danh mục tài liệu và thời hạn xử lý kéo dài bao lâu? Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu […]

Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích là cấp bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích. Danh mục tài liệu Cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng […]

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích khi một trong các bên có yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại […]

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng hoặc thay đổi nội dung các điều khoản nêu trong hợp đồng. Việc sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích […]

Chuyển quyền sử dụng đối với giải pháp hữu ích như thế nào?

Chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng giải pháp hữu ích thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn […]

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích như thế nào?

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp giải pháp hữu ích phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng […]

Sửa đổi Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích như thế nào?

Sửa đổi Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ; thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, […]

Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Một trong các thủ tục liên quan đến Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mà chủ sở hữu văn bằng cần nắm được là thủ tục Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích là gì? […]

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Để được duy trì hiệu lực VBBH, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ […]

Cách nộp Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay