Sáng chế

Những điều bạn phải biết khi đăng ký bảo hộ Sáng chế

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12
  • Thông tư số 01 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Thông tư 05 năm 2013 của Bộ khoa học và Công nghệ
  1. Khái niệm

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  1. Điều kiện bảo hộ

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

 3. Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/ Giải pháp hữu ích

– 02 Tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu quy định;

– 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm: Phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ (nếu có).

  • Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng theo các nội dung sau:

+ Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Những lợi ích có  thể đạt được.

  • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/ giải pháp hữu ich. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích.Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức, cá nhân khác);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Tổng hợp

Nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục, điều kiện đăng ký bảo hộ Sáng chế. Hãy liên hệ với Chúng tôi để được giải đáp và tư vấn cụ thể. ICT luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường khởi nghiệp!