– Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế nội bộ doanh nghiệp
– Xây dựng hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể
– Tư vấn xây dựng hợp đồng, rà soát và hiệu chỉnh các hợp đồng, thỏa thuận trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, bất động
sản, chuyển giao công nghệ
– Tư vấn đàm phán, ký kết hợp đồng
– Tư vấn xây dựng hệ thống thang bảng lương, hình thức trả lương, quy chế lương
– Tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
– Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động